คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 1/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการโครงการพัฒนาทักษะทางการเรียนคอมพิวเตอร์ กิจกรรม“อบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download