คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 2/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการหลักสูตรท้องถิ่น “เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ” ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download