คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 10/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าเรือ“นิตยานุกูล”

Download