คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 4/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download