คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 11/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมคำขวัญวันครูประจำสถานศึกษาปี ๒๕๖๖ “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS)

Download