คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 18/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download