คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 21/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download