คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 57/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอนและตารางเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download