คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 53/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download