คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 27/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจัดสร้างพิพิธภัณฑ์โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

Download