คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 60/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download