คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 77/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสู่ความเป็นนวัตกร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download