คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 79/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว ๙ (Performance Appraisal : PA)

Download