คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 80/2566
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามเกณฑ์ ว ๙ (Performance Appraisal : PA)

Download