คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 89/2566
เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download