คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 90/2566
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรม เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

Download