คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 98/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download