คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 64/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือนจริง กิจกรรม“อบรมหลักสูตร บูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial”

Download