คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 101/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download