คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 109/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศ และรับการประเมินภายใน โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา 2565

Download