คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 114/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Download