คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 102/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download