คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 105/2566
เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download