คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 115/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2566

Download