คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 150/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download