คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 156/2566
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น รองหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download