คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 166/2566
เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนหลักสูตรท้องถิ่น โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เรื่อง เตรียมภาษามุ่งหน้าสู่อาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download