คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 164/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Download