คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 167/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังและและการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคลของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาตรา ๓๘ ค. (๒)

Download