คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 169/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ และสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และตำแหน่ง คนงาน

Download