คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 168/2566
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2566

Download