คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 173/2566
เรื่อง เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Download