คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 187/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับองค์กรเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ สถานพินิจ ๗ สถานศึกษา)

Download