คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 186/2566
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

Download