คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 197/2566
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download