คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 202/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธีถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download