คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 230/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ ถวายความจงรักภักดีอุปภัมภกและองค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย

Download