คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 241/2566
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download