คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 242/2566
เรื่อง ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมศึกษาดูงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download