คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 262/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้หลักวิธีดำเนินการของ GLOBE

Download