คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 290/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกในการขยายผลขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download