คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 289/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download