คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 300/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

Download