คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 320/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดผลกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖6

Download