คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 337/2566
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 256๖

Download