คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 347/2566
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download