คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 348/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการศูนย์สะเต็มศึกษา กิจกรรมการอบรมพื้นฐาน STEM เรื่อง “การจัดการอบรมการจัดทำเครื่องบินพลังยาง”

Download