คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 357/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑0 สู่การปฏิบัติ ระดับภูมิภาค

Download