คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 376/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโรงเรียนสุจริตและรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปี ๒๕๖๖

Download