คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ 377/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ภายในโรงเรียน (กีฬาสี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Download